എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Tuesday, July 3, 2007

എല്ലാം ഒരു നാടകംചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

രാജ്യാതിര്‍ത്തികള്‍,
സൗഹ്യദത്തിന്‍-
സ്വപ്നസമാനമാം
കാഴ്ചകള്‍ കാഴ്ചവെച്ചു.
എന്നിട്ടും തീവ്രവാദം
പരകോടിയില്‍ തന്നെ!
എല്ലാം ഒരു നാടകം.

1 comment:

 1. കവിത:എല്ലാം ഒരു നാടകം
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍
  ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു കടപ്പാട്‌ പി.ആര്‍.രാജന്‍
  രാജ്യാതിര്‍ത്തികള്‍,
  സൗഹ്യദത്തിന്‍-
  സ്വപ്നസമാനമാം
  കാഴ്ചകള്‍ കാഴ്ചവെച്ചു.
  എന്നിട്ടും തീവ്രവാദം
  പരകോടിയില്‍ തന്നെ!
  എല്ലാം ഒരു നാടകം.

  ReplyDelete