എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Tuesday, June 12, 2007

ദുരവസ്ഥചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

കര്‍മ്മമിവളുടെ സ്യഷ്ടിയല്ല!
ഇവള്‍ കര്‍മ്മത്തിന്‍ സ്യഷ്ടി മാത്രം.

ഇവളെ ആര്‍ക്കുമെന്തുവേണമെങ്കിലും,
പറയാം;
എന്താണിവളൊരു ഭ്രാന്തിയോ?

ഇവള്‍ക്കു ആരോടുവേണമെങ്കിലും,
യാചിച്ചിടാം;
എന്താണിവളൊരു യാചകിയോ?

ആരുനല്‍കുമൊരാലില,
ഇവളുടെ നഗ്നത മറക്കുവാന്‍,

എന്‍ അമ്മയാമീഭാരതത്തിനെതിനു
നല്‍കി ഭഗവാനേയീ ദുരവസ്ഥ,

ഭഗവാനേ,
കാണുവാനും,കേള്‍ക്കുവാനും
വയ്യെനിക്കിനി,
യെടുത്തേക്കുയങ്ങെന്‍-
ജീവനീവേളയില്‍.

2 comments:

 1. കവിത:ദുരവസ്ഥ
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍
  കര്‍മ്മമിവളുടെ സ്യഷ്ടിയല്ല!
  ഇവള്‍ കര്‍മ്മത്തിന്‍ സ്യഷ്ടി മാത്രം.
  ഇവളെ ആര്‍ക്കുമെന്തുവേണമെങ്കിലും,
  പറയാം;
  എന്താണിവളൊരു ഭ്രാന്തിയോ?
  ഇവള്‍ക്കു ആരോടുവേണമെങ്കിലും,
  യാചിച്ചിടാം;
  എന്താണിവളൊരു യാചകിയോ?
  ആരുനല്‍കുമൊരാലില,
  ഇവളുടെ നഗ്നത മറക്കുവാന്‍,
  എന്‍ അമ്മയാമീഭാരതത്തിനെതിനു
  നല്‍കി ഭഗവാനേയീ ദുരവസ്ഥ,
  ഭഗവാനേ,
  കാണുവാനും,കേള്‍ക്കുവാനും
  വയ്യെനിക്കിനി,
  യെടുത്തേക്കുയങ്ങെന്‍-
  ജീവനീവേളയില്‍.

  ReplyDelete