എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Friday, June 22, 2007

വാദംചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

നിരപരാധി,
അപരാധിയാവുന്ന-
അരാഷ്ട്രീയവാദം,
അപരാധി,
നിരപരാധിയാവുന്ന-
രാഷ്ട്രീയവാദം.

1 comment:

 1. കവിത:വാദം
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍
  ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു കടപ്പാട്‌ പി.ആര്‍.രാജന്‍
  നിരപരാധി,
  അപരാധിയാവുന്ന-
  അരാഷ്ട്രീയവാദം,
  അപരാധി,
  നിരപരാധിയാവുന്ന-
  രാഷ്ട്രീയവാദം.

  ReplyDelete