എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, October 16, 2006

കാലം അഥവാ കാഴ്ചപ്രാണന്‍ മാത്യഗര്‍ഭമില്ലാതെ,
വളരും കാഴ്ച്ചകള്‍!.
വളര്‍ന്ന മാത്യഗര്‍ഭം
ചോദിക്കും മര്‍ത്യകുലം!.
ബീജമേറ്റാന്‍ മാതാവിന്‍,
വയറു വേണ്ടാത്ത കാലം.
മാതാവാരെന്ന ചോദ്യത്തിനു-
ത്തരമില്ലാത്ത കാലം.
കുഞ്ഞേ ക്ഷമിക്കുക നീ!
പൊറുക്കുക നീ!
ഈ കാലത്തിനോടും;
ഈ കാഴ്ചയോടും!.

1 comment:

 1. പ്രാണന്‍ മാത്യഗര്‍ഭമില്ലാതെ,
  വളരും കാഴ്ച്ചകള്‍!.
  വളര്‍ന്ന മാത്യഗര്‍ഭം
  ചോദിക്കും മര്‍ത്യകുലം!.
  ബീജമേറ്റാന്‍ മാതാവിന്‍,
  വയറു വേണ്ടാത്ത കാലം.
  മാതാവാരെന്ന ചോദ്യത്തിനു-
  ത്തരമില്ലാത്ത കാലം.
  കുഞ്ഞേ ക്ഷമിക്കുക നീ!
  പൊറുക്കുക നീ!
  ഈ കാലത്തിനോടും;
  ഈ കാഴ്ചയോടും!.

  ഒരു ചെറിയ കവിത.വായിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറീക്കുക!.അത് എന്റെ അടുത രചനകള്ക്ക് നിങ്ങള് നല്കുന്ന പ്രചോദനമാണ്

  ReplyDelete