എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, October 16, 2006

എന്‍ ഉറങ്ങും മിഴികള്‍.
ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;
ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.

എന്നെ ചുംബിച്ചു പരിചരിക്കും,
എന്‍ പ്രിയസഖിയെ
പുണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.

ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;
ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.

നമ്മളാം ജീവിതത്തിലെ കഴിന്‍ഞ്ഞ-
കാലമോര്‍ത്തു എന്‍ ഉറങ്ങും മിഴികള്‍.

ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;
ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.

എന്‍ നിറഞ്ഞ മിഴികള്‍
കണ്ടു നീ കരയുമീനേരം
നിന്‍ കണ്ണുനീര്‍ ചുംബിച്ചു
നുകരാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാന്‍.

ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;
ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.

1 comment:

 1. കവിത:എന്‍ ഉറങ്ങും മിഴികള്‍.
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍.
  ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
  ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.
  എന്നെ ചുംബിച്ചു പരിചരിക്കും,
  എന്‍ പ്രിയസഖിയെ പുണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.
  ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
  ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.
  നമ്മളാം ജീവിതത്തിലെ കഴിന്‍ഞ്ഞ-
  കാലമോര്‍ത്തു എന്‍ ഉറങ്ങും മിഴികള്‍.
  ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
  ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.
  എന്‍ നിറഞ്ഞ മിഴികള്‍ കണ്ടു നീ കരയുമീനേരം
  നിന്‍ കണ്ണുനീര്‍ ചുംബിച്ചു നുകരാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാന്‍.
  ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു ഞാനെന്‍-
  ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും;ഉണരുവാന്‍ കൊതിച്ചു.

  ReplyDelete