എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Sunday, December 17, 2006

പോരാളിചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

പോരാളി
മടങ്ങുമ്പോള്‍-
വിജയം കണ്ടിടും.
വിജയമിലെങ്കില്‍
പിണമായ്‌,
അവന്‍ വിജയം
വരിച്ചിടും.
പിണവും
പോരാളിയുടെ
വിജയമാം.

1 comment: