എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Sunday, December 17, 2006

ലഹരിചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

മിന്നലായ്‌ പിളര്‍ന്നു,
ഭൂമിയെ പുണര്‍ന്നു,
ലഹരി മദിച്ചാസ്വദിച്ചു,
ജീവിതത്തെ ക്രൂരമായ്‌,
മര്‍ദിച്ചവന്‍ സ്വപ്നായമമാം-
ജീവിതത്തെ ബലിയര്‍പ്പിച്ചുയീ-
സമൂഹം ബലിയര്‍പ്പിച്ചുയീ സമൂഹം.

1 comment: