എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Sunday, December 17, 2006

അശാന്തമാം കാഴ്ച്ചകള്‍ചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

മണ്ണും ചാരവും,
ഇരുട്ടും നിലാവും,
ജലവും സൂര്യനും,
അശാന്തമാം കാഴ്ച്ചകള്‍-
സമ്മാനിച്ചു കടന്നുപോയ്‌.
ഭൂമി വീണ്ടും പോര്‍ക്കളമായ്‌,
എന്‍ കണ്ണുകള്‍ കൊതിച്ചു-
ശാന്തമാം കാഴ്ച്ചകള്‍ കാണാന്‍.
ശാന്തമാം കാഴ്ച്ചകള്‍ കാണാന്‍.

1 comment: