എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Thursday, January 20, 2011

കൊടിയേറ്റവും കൊടിയിറക്കവും


തേക്കിനും തെമ്മാടിക്കും
എവിടെയും കിടക്കാം

തേക്ക് ഈര്‍ച്ചക്കത്തിക്കും
തെമ്മാടി കൊലക്കത്തിക്കും
ഇരയായേക്കാം!.

എന്നാല്‍
തേക്ക് ശില്പമായ് എന്നും
നമ്മുക്കിടയിലുണ്ടായിരിക്കും
തെമ്മാടി മറവിയിലൂടെ മണ്ണടിയും.

9 comments: