എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, October 16, 2006

വറുതി...........കഴുകന്മാര്‍ ആകാശത്തു-
വട്ടമിട്ടുപറന്നീടുന്നു.
ചില കഴുകന്മാര്‍ ഭൂമിയില്‍-
കൊത്തിവലിച്ചീടുന്നു മനുഷ്യശരീരങ്ങള്‍.

കാഴ്ചകള്‍ മങ്ങിടുന്നു,
എന്‍ കാഴ്ചകള്‍ മങ്ങിടുന്നു.
പാതിജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ
ശരീരത്തിന്റെ രോദനം!
കേള്‍വികള്‍ വേണ്ടെന്നാശിച്ചു,
എന്‍ കേള്‍വികള്‍ വേണ്ടെന്നാശിച്ചു.

വറുതി സഹിക്കാതെ
പാലയനം ചെയ്യും ജനത.
ഒരു യുഗത്തിലെ സമ്പാദ്യമായ്‌;
ജന്മനാടു വിട്ടോടുമീകാഴ്ചകള്‍.

ശാപമോ?... അതോ
മനുഷ്യന്റെ ദുരയോ?
ഈ കഴ്ചകള്‍!

ഏതോ അജ്ഞാതമാം തീരം തേടി,
അന്നംതേടി, കുടിനീരുതേടി,
പാലയനം ചെയ്യും മര്‍ത്യകുലം.

ഏതോ അജ്ഞാതമാം തീരം തേടി,
അന്നംതേടി, കുടിനീരുതേടി,
പാലയനം ചെയ്യും മര്‍ത്യകുലം.

1 comment:

 1. കഴുകന്മാര്‍ ആകാശത്തു-
  വട്ടമിട്ടുപറന്നീടുന്നു.
  ചില കഴുകന്മാര്‍ ഭൂമിയില്‍-
  കൊത്തിവലിച്ചീടുന്നു മനുഷ്യശരീരങ്ങള്‍.
  കാഴ്ചകള്‍ മങ്ങിടുന്നു,
  എന്‍ കാഴ്ചകള്‍ മങ്ങിടുന്നു.
  പാതിജീവന്‍ വെടിന്‍ഞ്ഞാശരീരത്തിന്‍ രോദനം!
  കേള്‍വികള്‍ വേണ്ടെന്നാശിച്ചു,
  എന്‍ കേള്‍വികള്‍ വേണ്ടെന്നാശിച്ചു.
  വറുതി സഹിക്കാതെ പാലയനം ചെയ്യും ജനത.
  ഒരു യുഗത്തിലെ സമ്പാദ്യമായ്‌;
  ജന്മനാടു വിട്ടോടുമീകാഴ്ചകള്‍.
  ശാപമോ?... അതോ മനുഷ്യന്റെ ദുരയോ?
  ഈ കഴ്ചകള്‍....ഈ കഴ്ചകള്‍....
  ഏതോ അജ്ഞാതമാം തീരം തേടി,
  അന്നംതേടി, കുടിനീരുതേടി,
  പാലയനം ചെയ്യും മര്‍ത്യകുലം.
  ഏതോ അജ്ഞാതമാം തീരം തേടി,
  അന്നംതേടി, കുടിനീരുതേടി,
  പാലയനം ചെയ്യും മര്‍ത്യകുലം.

  ReplyDelete