എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, October 16, 2006

ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ പോരാട്ടം.അസ്തമിക്കാന്‍
സൂര്യനുമിനിയും,
ഉണ്ടുസമയമെങ്കിലും,
ഞാന്‍ കണ്ടു.

ആകാശത്തിന്‍
നീലിമയില്‍
തെളിമയാര്‍ന്നാ-
ചന്ദ്രരൂപം.

കാലത്തിന്‍റ്റെ
മണിയൊച്ച
എന്‍ കാതില്‍
മുഴങ്ങവേ
ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍.

വര്‍ഗ്ഗനിലപാടില്‍ ഉറച്ചു
അന്യവര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റ്റെ,
ആശയത്തിനെതിരെ ചെയ്യും
പോരാട്ടം ഒരു വ്യഥ,
ഒരു വ്യഥ മാത്രം.

എന്‍ ജീവിതത്തില്‍
എവിടെയോ പറ്റിയ,
തെറ്റുതിരുത്താന്‍
ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നിപ്പോള്‍,
സമൂഹ തിന്മക്കെതിരെ
ഒരു പച്ചയായ-
മനുഷ്യന്‍റ്റെ പോരാട്ടം.

ജീവന്‍റ്റെ പോരാട്ടത്തിനായ്‌,
വിനിയോഗിച്ച
ഒരു പച്ചയായ
മനുഷ്യന്‍റ്റെ പോരാട്ടം.

ഇതൊരു പച്ചയായ
മനുഷ്യന്‍റ്റെ പോരാട്ടം.

1 comment:

  1. “ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ പോരാട്ടം“ എന്ന എന്റെ ഒരു പഴയ കവിത ഇവിടെ വായിക്കാം

    ReplyDelete