എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, October 16, 2006

മറവി.
എല്ലാം എഴുതികഴിഞ്ഞതോ?,
എഴുതുവാന്‍ മറന്നു പോയതോ?

കാലത്തിലേക്കെത്തിനോക്കുവാന്‍-
എന്തിനോ ഞാന്‍ ചലിച്ചു.

എന്‍ എഴുത്തിന്‍ ശക്തിക്കായ്‌,
ഞാന്‍ തിര‍ഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയില്‍.

ഓര്‍മയില്‍ നിന്നു മാഞ്ഞു പോയ്‌,
എല്ലാം എന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ മാത്രം,
എന്നു നിനച്ചുവെങ്കിലും,
എല്ലാം സത്യമായിരുന്നു!

മൂഢചിന്തകള്‍ പാലായനം,
ചെയ്യുന്ന മൂഢതയില്‍നിന്നു
മുഢതയിലേക്കു-
മാത്രമായ്‌ ഞാന്‍
സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ ഇന്നും!

എല്ലാം എന്‍ മറവി.
ശാപമായ്‌ ആരോ
നല്‍കിയതോ,ഈ മറവി!
ഇന്നും,ഇനിയെന്നും
കൂടായ്‌ ഈ മറവി.

1 comment:

 1. കവിത:മറവി.
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍.
  എല്ലാം എഴുതികഴിന്‍ഞ്ഞതോ?,
  എഴുതുവാന്‍ മറന്നു പോയതോ?
  കാലത്തിലേക്കെത്തിനോക്കുവാന്‍-
  എന്തിനു ഞാന്‍ വ്യതിചലിച്ചു!.
  എന്‍ എഴുത്തിന്‍ ശക്തിക്കായ്‌,
  ഞാന്‍ തിരന്‍ഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയില്‍.
  ഓര്‍മ്മയില്‍ നിനു മാന്‍ഞ്ഞു പോയ്‌,
  എല്ലാം എന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ മാത്രം,
  എന്നു നിനച്ചുവെങ്കിലും, എല്ലാം-
  സത്യം.മൂഢചിന്തകള്‍ പാലായനം,
  ചെയ്യുമിമൂഢതയില്‍നിന്നു മുഢതയിലേക്കു-
  മാത്രമായ്‌ ഞാന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ ഇന്നും?.
  എല്ലാം എന്‍ മറവി,എല്ലാം എന്‍ മറവി.
  ശാപമായ്‌ ആരോ നല്‍കിയതോ,ഈ മറവി?,
  ഇന്നും,ഇനിയെന്നും കൂടായ്‌ ഈ മറവി.
  ശാപമായ്‌ ആരോ നല്‍കിയതോ,ഈ മറവി?,
  ഇന്നും,ഇനിയെന്നും കൂടായ്‌ ഈ മറവി.

  ReplyDelete