എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Wednesday, July 11, 2007

ആര്‍ ആര്‍ക്കുമേല്‍?ചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

മനുഷ്യന്‍ മതങ്ങളേയും,
മതങ്ങള്‍ ദൈവങ്ങളേയും,
ദൈവങ്ങള്‍ ജാതികളേയും,
മാറ്റി മറിച്ചു.പിന്നെ പരസ്പരം-
അടിച്ചു. ആര്‍ ആര്‍ക്കുമേല്‍?
മനുഷ്യര്‍ക്കുനേരേയോ?
മതങ്ങള്‍ക്കുനേരേയോ?
ദൈവങ്ങള്‍ക്കുനേരേയോ?
ജാതികള്‍ക്കുനേരേയോ?

1 comment:

 1. കവിത:ആര്‍ ആര്‍ക്കുമേല്‍?
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍
  ചിത്രങ്ങള്‍:പി ആര്‍ രാജന്‍
  മനുഷ്യന്‍ മതങ്ങളേയും,
  മതങ്ങള്‍ ദൈവങ്ങളേയും,
  ദൈവങ്ങള്‍ ജാതികളേയും,
  മാറ്റി മറിച്ചു.പിന്നെ പരസ്പരം-
  അടിച്ചു. ആര്‍ ആര്‍ക്കുമേല്‍?
  മനുഷ്യര്‍ക്കുനേരേയോ?
  മതങ്ങള്‍ക്കുനേരേയോ?
  ദൈവങ്ങള്‍ക്കുനേരേയോ?
  ജാതികള്‍ക്കുനേരേയോ?

  ReplyDelete