എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, October 30, 2006

പ്രണയം സമം മൗനംയാദ്യഛികം;
കണ്ടുമുട്ടല്‍!
ദൂരെ;കാഴ്ചകള്‍!
മെല്ലെ;സംസാരം!
ഹ്യദയമിടിപ്പ്‌;ഇടറി!
വിറച്ചു;മനസ്സ്‌!
മറന്നു;തമാശകള്‍!
പറയാന്‍;ഒന്നുമില്ല!

രാത്രികള്‍ പകലായ്‌!
ചിന്തകള്‍ പറഞ്ഞു,
അടുക്കുവാന്‍;കേള്‍ക്കാന്‍.
സ്വപ്നങ്ങള്‍ ആഗ്രഹമായ്‌,
ഇഷ്ടങ്ങള്‍ ഭാഷയായ്‌,
നിശബ്ദത സംസാരമായ്‌,
പ്രണയം വളര്‍ന്നു
ഒപ്പം മൗനവും.

1 comment:

 1. കവിത:പ്രണയം സമം മൗനം.
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍.
  യാദ്യഛികം; കണ്ടുമുട്ടല്‍!.
  ദൂരെ;കാഴ്ചകള്‍!.
  മെല്ലെ;സംസാരം!.
  ഹ്യദയമിടിപ്പ്‌;ഇടറി!.
  വിറച്ചു;മനസ്സ്‌!.
  മറന്നു;തമാശകള്‍!.
  പറയാന്‍;ഒന്നുമില്ല!.
  രാത്രികള്‍ പകലായ്‌!.
  ചിന്തകള്‍ പറഞ്ഞു,
  അടുക്കുവാന്‍;കേള്‍ക്കാന്‍.
  സ്വപ്നങ്ങള്‍ ആഗ്രഹമായ്‌,
  ഇഷ്ടങ്ങള്‍ ഭാഷയായ്‌,
  നിശബ്ദത സംസാരമായ്‌,
  പ്രണയം വളര്‍ന്നു
  ഒപ്പം മൗനവും.

  ReplyDelete