എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, July 23, 2007

മാനിഷാദചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

സാമം
ദാനം
ഭേതം
ദണ്ണം
എന്നിങ്ങനെ.
എന്നിട്ടും
എവിടെനിന്നോ
മുഴങ്ങുന്നു വീണ്ടും
"മാ നിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം
ത്വമഗമ:ശാശ്വതി:സമ-
യത്‌ ക്രൗഞ്ചമിഥുനാദേക
മവദി: കാമമോഹിതം.

3 comments:

 1. കവിത:മാനിഷാദ
  സാമം
  ദാനം
  ഭേതം
  ദണ്ണം
  എന്നിങ്ങനെ.
  എന്നിട്ടും
  എവിടെനിന്നോ
  മുഴങ്ങുന്നു വീണ്ടും
  "മാ നിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം
  ത്വമഗമ:ശാശ്വതി:സമ-
  യത്‌ ക്രൗഞ്ചമിഥുനാദേക
  മവദി: കാമമോഹിതം.

  ReplyDelete
 2. സാമവും ദാനവും ഭേദവും ദണ്ഡവും
  ലവലേശമേശാ‍ത്ത കാട്ടാളജന്മം!
  കവിതക്കുഗുണമേറുമതുപോലെ രുചിയും
  അക്ഷരക്കാട്ടാളനെക്കൊന്നുതന്നാല്‍!

  ReplyDelete